O czym chcesz poczytać na blogach?

Wadia

egzaminprawo

    Najkorzystniejszą propozycję w chwili wyboru jego oferty. Następuje to przez tzw. przybicie (stuknięcie młotkiem).

 

  • Przetarg polega na złożeniu pisemnych ofert i wybraniu najkorzystniejszych z nich. Oferty można składać w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Przetarg może zostać zamknięty bez wyboru oferty, jeśli żadna z nich nie spełnia oczekiwań ogłaszającego przetarg. Ogłaszający przetarg niezwłocznie powiadamia uczestników o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

 

  • Aukcja i przetarg mogą przewidywać obowiązkowe wadium. Jest to określona suma pieniężna, którą uczestnik wpłaca organizatorowi. Wadium stosuje się w przypadkach, gdy do zawarcia umowy potrzebna jest forma aktu notarialnego. Gdy zwycięzca przetargu  (aukcji) uchyla się od zawarcia umowy, organizator może wadium zachować. Innym uczestnikom wadium jest niezwłocznie zwracane. Gdy zawarcia umowy odmawia organizator, zwycięzca aukcji może domagać się od organizatora zapłaty wadium w podwójnej wysokości albo naprawienia szkody.

 

  • Istnieje możliwość unieważnienia umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu, jeśli.

Przedszkole Samorządowe nr 36 w Białymstoku

Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.30-5, 45.11.11.00-9, 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: niewymagane
III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
· III.3.2).

Carpe jugulum - Onet.pl Blog

Jednych twórców, tych nieprawomyślnych, nowymi. Kto jednak zagwarantuje, że coś się zmieni, że telewizja i radio staną się pluralistyczną platformą, na której będą się wykuwać młode talenty, a nie tylko miejscem realizacji "tfurczych" wizji starych reżyserów? Co się stanie, kiedy np. Minister Skarbu zechce rozliczyć Radę Mediów Publicznych z rozliczania TVP z realizacji misji? Czy twórca może być sędzią dla innego twórcy, w dziedzinie gdzie osąd opiera się na subiektywnych odczuciach?


Może samorządy zawodowe, przy wszystkich ich wadach, są jednak najbardziej efektywną formą zarządzania? Tak jak z demokracją. Nie jest doskonała, ale nikt nie wymyślił nic lepszego.

Jacek Zawadzki (12:36)

18 września 2009
Wielkie Oszustwo Społeczne

ubezpieczeniakrakow.blog

Możliwości ubezpieczeń finansowych 2011-07-02 20:13:58

We współczesnych czasach w przypadku gospodarki kapitalistycznej można wyraźnie zauważyć, że instrumenty finansowe odgrywają coraz większą rolę. Dotyczy to z całą pewnością ubezpieczeń finansowych, które mają coraz większy wydźwięk. Chodzi o to, że prowadzenie rozmaitych inwestycji łączy się z perspektywą pojawienia się zróżnicowanych typów ryzyka. To wynika stąd, że niejednokrotnie są wymagane przez kontrahentów różnego rodzaju formy zabezpieczeń, czyli wadia, kaucje, gwarancje bankowe i inne. W szczególności to widać w takich miejscach jak Kraków czy Warszawa, albowiem tam biznes rozwija się najbardziej prężnie. Do najczęściej spotykanych rodzajów ubezpieczeń finansowych można wymienić gwarancję zapłaty wadium, czyli przetargowa, gwarancję należytego wykonania kontraktu czy też gwarancję należytego wykonania napraw gwarancyjnych. Często również pod uwagę są brane ubezpieczenia kredytu kupieckiego, ubezpieczenia utraty zysku. Oczywiście to nie są jedyne możliwości ubezpieczeń finansowych.


.

Najlepszy Blog! Prawda!

Kieszeni, bo nie mam. Że mam, bo Nobel, pensja prezydencka i w ogóle? Panie, ośmioro dzieci na ludzi wyprowadziłem, to kosztuje. Ale ja bywałem, dużo po świecie jeździłem, w Południowej Ameryce też byłem, to i wiem, jak się takie rzeczy robi w cywilizowanym świecie.

Co należy zrobić, żeby otrzymać pieniądze? Na stronie Lecha Wałęsy znajduje się specjalny formularz umowy, który należy wydrukować, podpisać i odesłać na podany adres. Następnie należy dokonać wpłaty w wysokości 10% sumy, którą chcielibyśmy otrzymać (od 10 tys zł wzwyż) - jako bezzwrotne wadium. I to już wszystkie formalności, po których wypełnieniu należy cierpliwie czekać na gotówkę.

16:48, konwis , Kraj
Link Komentarze (1) »
piątek, 25 sierpnia 2006
Parapsycholog przepowiada przyszłość!

Jest lepszy od Nostradamusa - twierdzą lokalne media. Harvey.

Nasza Biała Rawska - redaguj rawawa@vp.pl

Nie rozwiązuje to jednak wszystkich problemów. Koszt druku na domowej lub szkolnej drukarce jest zwykle wyższy niż cena nowego podręcznika, który powstał w drukarni, jednak niewątpliwą zaletą jest możliwość rozłożenia tego kosztu w czasie. Uczeń może drukować sobie konkretne ustępy wtedy, gdy dana partia materiału jest omawiana w szkole, a nie hurtem we wrześniu. Dzięki temu rozwiązaniu uczeń nie musi dźwigać całego podręcznika, a jedynie kilka kartek obejmujących aktualny materiał. Reasumując, jest to ciekawe rozwiązanie, choć niepozbawione wad.

Na razie powstał dopiero jeden podręcznik - Fizyka dla klasy I gimnazjum. Stworzyli go nauczyciele, którzy zrzekli się praw autorskich i dzięki temu jego treść naprawdę nic nie kosztuje. Obecnie książka jest recenzowana przez MEN i do użytku szkolnego zostanie dopuszczona zapewne w następnym roku szkolnym.

 

Ale można to zrobić inaczej i niekoniecznie oglądając się na innych.

W ciągu 12 lat edukacji,.