O czym chcesz poczytać na blogach?

Ustawa o systemie oświaty

blog o prawie

Założenia są proste, gorzej jednak z wykonaniem. Racjonalny ustawodawca zapomniał bowiem o czymś takim jak akt wykonawcze do ustawy o systemie oświaty (która się zmieniła) i zaniechał nowelizacji Rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół.

Zbigniew DULEWICZ - Onet.pl Blog

Arial;">Władze stowarzyszenia doskonale rozumieją zasady funkcjonowania takiej organizacji, jakie określa Konstytucja RP i Ustawa o stowarzyszeniach, w związku z czym, kiedy doszło do oficjalnego rozpoczęcia działalności stowarzyszenia, skierowały do Wójta.Na negatywne działania władz, a w trosce o los gminy i jej mieszkańców publicznie zwraca uwagę na nieprawidłowości i łamanie prawa oraz zauważa wszechobecny marazm z powodu tak niekompetentnych rządów. Stowarzyszenie przeciwstawia się również naiwnie serwowanemu.Ww. szkoły, w którym czytamy m.in.:
„(...) uprzejmie informuję, iż zadania Wojewody w zakresie oświaty określone zostały w art. 31 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Do zadań tych należy m.in. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad.

Maciej Karasiński o Edukacji - Onet.pl Blog

Ustawy o systemie oświaty proponowane przez Rząd w projekcie z dnia 19.10.2008 roku.

Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustawa

- brak określenia w ustawie warunków wstępnych jakim powinien odpowiadać podmiot przejmujący szkołę ( enigmatyczna delegacja dla w tym zakresie JST),

- w procesie informowania przed przekazaniem szkoły JST ma obowiązek o takim zamiarze powiadomić pracowników szkoły oraz związki zawodowe ale nie kuratora oświaty i rodziców,


z JST. MEN nie dostrzega zasadniczej roli wojewódzkich służb nadzoru pedagogicznego jego potencjału i możliwości osadzenia w systemie oświaty. Jawi się tu pewna ( wg mnie iluzoryczna) sprzeczność między MEN a kuratorami. MEN uważa kuratoria za przeciwników.

Niepełnosprawni inaczej

Lub podstawowej wiedzy matematycznej.

Samorządy

Publiczne szkoły podlegają samorządom, które otrzymują z budżetu państwa subwencję oświatową. Na uczniów niepełnosprawnych otrzymują subwencję.

Specjalnych.

Rodzice

Rodzicie niepełnosprawnego dziecka nie są prawnikami i nie czytają ustaw. Idą do dyrektora szkoły, który odsyła ich do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ta wystawia.

Potrzebami edukacyjnymi w rodzaju dyzleksji i nadpobudliwości, które wpasowują się w system otwartej oświaty, a zawyżają liczbę uczniów ze specjalnymi potrzebami. Dzieci niewidome wciąż najczęściej uczą.

Tysięcy złotych, a podjazd – kilka tysięcy. Po prostu się nie da.

Dyrektorzy

Ustawa o systemie oświaty mówi wyraźnie, że dzieci mogą się uczyć w swoim rejonie. Co z tego, gdy dyrektorzy.