O czym chcesz poczytać na blogach?

Sprawozdanie finansowe

MiroPress |

Chleba i igrzysk wołali Rzymianie

Spółka Cinema City opublikowała właśnie sprawozdanie finansowe za 2011 rok. W zasadzie wystarczy zerknąć na jeden slajd z prezentacji dla inwestorów, by wiedzieć wszystko – bez szczegółowej analizy:
Źródło: prezentacja dla inwestorów

I choć moją pierwszą myślą było skojarzenie z zawołaniem Rzymian, gdy Cesarstwo padało – “Chleba i igrzysk”, nie o tym jednak będę tu.

Piotr Fura

    co najmniej rok na stanowisku wymagającym wiedzy z zakresu inwestycji w papiery wartościowe


Kim jest mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy?

Należy spełnić, zgodnie z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, co najmniej dwa z następujących warunków:

  1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło mniej niż 250 osób;
  2. suma aktywów bilansu nie przekracza równowartości w złotych 43 000 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy sprawozdania finansowego;
  3. przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają równowartości w złotych 50 000 000 euro, ustalonej w sposób określony w pkt 2).

Rejestr inwestorów kwalifikowanych (osób fizycznych i MiŚ przedsiębiorców) prowadzony jest przez Komisję.

PZHGP OKRĘG RZESZÓW - bloog.pl

 

W dniu 24 marzec 2012 roku odbyło się Zebranie Spawozdawcze PZHGP Okręg Rzeszów.  Przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie Kol. Jana Długosza.

 

Sprawozdanie za okres 06.03.2011 - 24.03.2012 roku wygłosił Prezes Okręgu Rzeszów Augustyn Mazur

 

SPRAWOZDANIE PREZESA DO ODCZYTU - tu klikasz

 

2. Utrzymano kwotę 900 PLN za dowóz gołębi na wystawę ogólnopolską

 

3. Przyznano V-ce Prezesowi d/s finansowych Mariuszowi Bobowiczowi kwotę 750 PLN za prawidłowe i staranne prowadzenie dokumentacji finansowej okręgu

 

4. Ustalono kwotę 0,80 PLN/km  plus opłaty drodowe  - za rozliczanie samochodu osobowego w celach służbowych

 

5. Przegłosowano - aby ostateczną weryfikację dokumentacji lotowej dokonywała okręgowa komisja lotowa z podpisami conajmniej dwóch członków komisji lotowej okręgu

 

6. Przegłosowano, aby do 5 marca każdego roku do Okręgu wpływały z Oddziałów sprawozdania finansowe skarbników, sprawozdania Komisji Rewizyjnych, spisy środków trwałych oraz protokoły z zebrań sprawozdawczych

 

7. Przegłosowano bezwględne przestrzeganie terminów wpłat do.

Horowa Góra

Powinna zrezygnować z usług sp. z o.o. ANKRA-MR z siedzibą w Warszawie przy ul. Księzycowej 70/27. Zdecydujmy się albo mamy zarząd, który korzysta z pomocy jakiegoś biura rachunkowego - albo powierzamy zarząd profesjonalnemu zarządcy. Na dziś mamy taką sytuację, iż ANKRA się szarogęsi [odkąd mieszkam na tym osiedlu nie widziałem na oczy sprawozdania finansowego, które w myśl § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
(Dz. U. Nr 137, poz.1539 ze zm.) winno składać się z:
1) bilansu,
2) rachunku wyników,

Związanych z działalnością statutową,
7) informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.]

Z uwagi na okoliczność, iż nasza wspólnota czerpie dochody z wynajmu mijsc postojowych  w sposób ciągły - prowadzi działalność gospodarczą, a tym samym w muśl § 4 w/w rozporzązdenia sprawozdanie finansowe powinno czynić zadość wymogom art 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(Dz.U.z 2009 Nr 152 poz. 1223 ze zm.), tj składać się z:
1) bilansu;
2) rachunku zysków i strat;
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Brzydula i co potem? Historia Aleksa Febo... - Onet.pl Blog

 Pojawił się w firmie jako pierwszy, wcześniej kupił bukiet złożony z purpurowych róż, kwiaty odurzały swoim ciężkim zapachem. Położył je na kanapie i poszedł, jak co dzień do swojego gabinetu. W trakcie picia porannej kawy zastanawiał się, za co dzisiaj skrytykować Turka. Księgowy był niezwykle wdzięcznym obiektem kpin dyrektora finansowego.

Wbiegła do firmy, wiatr rozwiewał jej ciemne włosy. Z uszu zwisały kolczyki z szafirami, komponowały się idealnie z pończochami w identycznym odcieniu niebieskiego. Tworzyły intrygujący zestaw z grafitowym kostiumem z lat 40, wyszukanym w małym sklepiku w.

Romansu niczym wytrawny pies myśliwski. Postanowił kupić jej jakąś kosztowną błyskotkę, aby na jakiś czas uśpić jej czujność.

            Weszła do swojego gabinetu po sprawozdanie, które przygotowała dla Krzysztofa. Na kanapie w swoim gabinecie znalazła pęk cudnie pachnących róż. Przez sekundę zastanawiała się, kto jest ofiarodawcą… Po chwili  znalazła liścik z tekstem „ Dzięki za kolację