O czym chcesz poczytać na blogach?

Prawo pracy

Usiadłszy na walizkach

Art. 1. Godność osoby ludzkiej
1. Godność osoby ludzkiej szanuje się i chroni.

2. Każdy jest równy wobec prawa.

Art. 2. Prawo do życia

1. Każdy ma prawo do życia.

{...]

Art. 3. Prawo do poszanowania integralności osoby ludzkiej

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojej integralności fizycznej i psychicznej.

[...]

Art. 4. Zakaz tortur i nieludzkiego postępowania
Nikt nie będzie poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu postępowaniu albo karaniu. [...]

Art. 5. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej

[...]

2. Nikt nie będzie zmuszony do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej.

Art. 6. Prawo do wolności i bezpieczeństwa

emdzie

Większe prawdopodobieństwo, że goście cały posiłek spędzą na opowieściach o dawniej jedzo­nych specjałach.

Komentarzy: 7 Prawo Skoffa 2007-03-19

Dziecko nie siusia na brudną podłogę.

Komentarzy: 3 Ballance'a prawo względności 2007-03-09 Mniej jesteś pewny, do których pytań pa­sują które odpowiedzi.
3. 80% pytań egzaminacyjnych dotyczyć bę­dzie opuszczonego przez ciebie wykładu, który traktował o nie przeczytanej przez ciebie książce.
4. W dzień przed semestralnym kolokwium z prawa o zobowiązaniach etyk każe prze­czytać dwieście stron o poczynaniach kor­poracji.

Uzupełnienie

Każdy z prowadzących zajęcia uważa, że cały czas możesz poświęcić tylko na jego przedmiot.
5. Jeśli na egzaminie będzie można korzystać z podręcznika, to zostawisz go w domu.

Uzupełnienie

Jeśli egzamin będzie polegał na napisaniu pracy w domu, to zapomnisz, gdzie miesz­kasz.
6. Pod koniec semestru przypomnisz sobie,.

Praca

Ustawy, która działa wstecz, odbierając prawa nabyte do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ok. 700 tys. pracowników.”

Ziętek dodał, że związek poprosił również prezydenta o inicjatywę ustawodawczą w sprawie emerytur pomostowych. Organizacja proponuje, by dotychczasowa ustawa obowiązywała jeszcze co najmniej przez rok - dwa. Zaś nowe prawo powinno być wypracowane w drodze porozumienia ze stroną społeczną, co obecnie nie miało miejsca i obejmować również dodatkowe grupy zawodowe m.in. pracowników ochrony zdrowia, takich jak ratownicy medyczni i pielęgniarki.

Komentarzy: 1 Przez Radę Ministrów nowa wysokość minimalnej pensji stanowi 37,7 % prognozowanego na 2009 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dzięki podwyżce, w przyszłym roku więcej zarobią więc pracownicy opłacani według najniższych stawek, w tym osoby, które dopiero rozpoczynają swoją aktywność zawodową. Wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wzrosną też świadczenia, których wysokość uzależniona jest od płacy minimalnej. Pracodawcy będą musieli wypłacić wyższy dodatek przysługujący pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej. Aby właściwie obliczyć wysokość tego dodatku, kwotę minimalnego wynagrodzenia za.

Firma i prawo

Powoli codzienną praktyką

 Właściwym, więc staje się jedynie dozór roczny Sądu Rodzinnego, który zawsze może ocenić zasadność oraz ilość dokonywanych wydatków.

18:52, przemyslaw_gogojewicz
Link Komentarze (1) »
sobota, 02 października 2010
Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników
Podnszenie kwalifikacji zawodowych stanowi przedmiot zainteresowała przede wszystkim pracodawców, bo to w ich problematyce organizacji czasu pracy pracownikowi leży zwolnienie tegoż pracownika , na szkolenia , studia, czy kursy.
środa, 07 lipca 2010
Interpretacja budowalna

W przypadku kiedy PINB doszuka się nieprawidłowości w procesie budowlanym i taką też opinie przekaże do organu administracyjno-architektonicznego, ten drugi może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego.
Zgodnie z art. 81 ustawy prawo budowlane, do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:
1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) warunków bezpieczeństwa.