O czym chcesz poczytać na blogach?

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Aktualności z życia szkoły

11, poz. 114)

 

§ 1.

 

Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z  zasadami określonymi niniejszą procedurą.

 

§ 2.

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

1) diagnozowaniu środowiska ucznia;

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5) organizowaniu.

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:

 

1) rodzicami;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły ;

3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

§ 3.

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.