er>

Stosunek produkcji do czynników produkcji określa stopień efektywności gospodarowania tymi czynnikami.
P - wielkość produkcji
R - wielkość zatrudnienia
M - wartość majątku trwałego
S - wartość materiałów i surowców
T - nakłady czasu pracy żywej
- wydajność pracy (nakłady pracy żywej w określonym czasie)
Indywidualna wydajność pracy – określa wydajność pojedynczego pracownika lub zespołu pracowniczego wyodrębnionego w ramach społecznego podziału pracy. Stopień wykonania norm czasu w procentach:
Tn – czas normowany; Tr – czas rzeczywisty
Społeczna wydajność pracy – ilość wartości użytkowych wytworzonych przy zastosowaniu sumy prac indywidualnych ogółu pracowników.

Przeciętną wydajność pracy można ustalić w odniesieniu do:
• jednego pracownika (produkcja / liczba pracowników)
• jednej roboczogodziny (produkcja / liczba przepracowanych godzin)

Przeciętną wydajność pracy można mierzyć następującymi miernikami:
• mierniki naturalne (sztuki, metry, metry kwadratowe)
• mierniki wartościowe (produkcja sprzedana, towarowa,.