O czym chcesz poczytać na blogach?

Kuratorium oświaty

Dzieci - nasz najwiekszy skarb

likwidacja szkół

Śląsk straci 121 szkół?

 

Z 40 do 121 wzrosła wzrosła w województwie śląskim liczba szkół zgłoszonych do likwidacji - poinformowała rzeczniczka Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach. Główną przyczyną są wysokie koszty utrzymania pustoszejących budynków.         

Jak wyjaśniła rzeczniczka Śląskiego Kuratorium Oświaty, Anna  Wietrzyk, wpłynęła już większość uchwał intencyjnych dotyczących szkół, które mogą zostać.

Ulga przysługuje również w związku z wychowywaniem dzieci pełnoletnich:

  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali, niezależnie od.

Fundusze Europejskie

Pomysły minister edukacji mogą się sprawdzić, jeśli zostaną policzone rzeczywiste koszty wykształcenia ucznia na poszczególnych etapach edukacyjnych - podkreśla Elżbieta Masojć, zastępca prezydenta Miasta Szczecin odpowiedzialna m.in. za oświatę.  Podczas internetowego czatu mówiła, że restrukturyzacja gminnej oświaty, jak każde zmiany, ma swoją cenę.

W czwartek na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecina odbył się czat internetowy z Elżbietą Masojć, zastępcą prezydenta Miasta Szczecin. Internauci wypytywali najczęściej o plany restrukturyzacji szczecińskiej oświaty.

Jak podkreśliła Elżbieta.3. Maszynopis powinien być napisany jednostronnie na papierze formatu A 4, z marginesem 3 cm z lewej strony i 2 cm z prawej strony.

4. Wersja nadesłana na dyskietce 3,5" powinna być w formacie edytora tekstu WORD.

Dokumentację na etap wojewódzki należy przysyłać na adres właściwego Kuratorium Oświaty do 15 kwietnia 2008 r.

Dokumentację na etap ogólnopolski należy przysyłać do 10 maja 2008 r. na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa

Uwaga! Kopertę należy opatrzyć.

Maciej Karasiński o Edukacji - Onet.pl Blog

Euro. Uzupełniają je środki krajowe w wysokości ok. 1,7 mld Euro.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki obejmuje 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Wśród nich znajdują się dwa priorytety oświatowe:

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty (alokacja finansowa: 1.006,2 mln EUR, w tym 855,3 mln EUR z EFS) – jest to priorytet wdrażany centralnie. Działania w ramach tego priorytetu koncentrują się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty poprzez wprowadzanie rozwiązań systemowych. Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III.

Pięknie wypadają w skali kraju nasze szkoły ponadgimnazjalne!!!

Praca szkół jest dobra.

Wielkie podziękowania dla nauczycieli, dyrektorów i nadzoru pedagogicznego - Kuratorium Oświaty !!!

Biorąc pod uwagę poziom w kraju system pracy z uczniem na podkarpaciu idzie we właściwym kierunku. Bądźmy dobrej myśli choć nie spoczywajmy na laurach. Jest jeszcze wiele do zrobienia! Podciągnąć musimy szkolnictwo zawodowe.

petrus blog


Jeszcze nie tak dawno ważyły się losy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli, którą władze miejskie chciały zlikwidować. Na szczęście ów zamiar nie został zrealizowany. Świętując 65-lecia istnienia, placówka przyjęła imię Wacława Górskiego – nestora stalowowolskiej oświaty. Oto moja relacja z tej podniosłej uroczystości.
Z imieniem Wacława Górskiego

JEDYNKA MA PATRONA

Imię Wacława Górskiego, nestora stalowowolskiej oświaty, przyjęła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1. Sobotnia uroczystość stała się okazją do.Wynik – 12 laureatów – osiągnęło rzeszowskie Gimnazjum nr 9. W Stalowej Woli drugie miejsce po piątce zajęło Gimnazjum nr 2 (4 laureatów), czwórka miała trzech laureatów, jedynka i trójka – po dwóch, natomiast szóstka i siódemka nie dochowały się w tym roku laureata konkursu kuratoryjnego.
Kuratorium Oświaty wciąż poszukuje najlepszej formuły konkursów dla gimnazjalistów. Wcześniej była to rywalizacja interdyscyplinarna, obejmująca wiedzę humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą. W tym roku postanowiono organizować konkursy z poszczególnych przedmiotów. – Jest to jedna z form promocji uczniów.