O czym chcesz poczytać na blogach?

Inspekcja transportu drogowego

syzyf | e-blogi.pl

Należy nadmienić, ze administracja rządowa w województwie jest zespolona, co oznacza, że wojewoda jest zwierzchnikiem nie tylko klasycznej administracji rządowej , lecz także Policji, inspekcji, i straży. W odniesieniu do Policji przejawia się to w tym, że Policja wykonuje zadania z upoważnienia ustawowego , lecz w imieniu wojewody.

Trybie i przypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego; dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary; stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Stanowisko kierowania, dyżurnych, organizacji służby, zarządzania kryzysowego, operacji policyjnych, negocjacji policyjnych, antyterrorystyczna , minersko - pirotechniczna , zabezpieczenia lotniska, ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, dzielnicowych, policji sądowej, konwojowa , ochronna lub konwojowo - ochronna, nieletnich i patologii, izba dziecka. przewodników psów służbowych, prewencji na wodach.

Blog Gumatego


7) Agencji Wywiadu;
8) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
9) Służby Więziennej;
10) Biura Ochrony Rządu;
10a) kontroli skarbowej;
10b) Służby Celnej;
11) Inspekcji Transportu Drogowego;
12) jednostki niewymienionej w pkt 1-11, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem
życia lub zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia ministra
właściwego.„Prawo o ruchu drogowym”:

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
......
13) „przystanek” - miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi;
......
29) „zatrzymanie pojazdu” - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów;
30) „postój pojazdu” - unieruchomienie pojazdu.

Blog Szofera i nie tylko

Ten który znajduje się w ruchu międzynarodowym- dlatego krzywdzące jest wrzucenie wszystkich do jednej beczki. Kierowcy prawdziwych TIR-ów są bardzo często kontrolowani przez Inspekcję transportu Drogowego (w skrócie ITD ). Sam do tej pory miałem takie cztery i nie boję się kolejnej bo wiem że wszystko u mnie w porządku. Ogólnie inspekcja kontroluje wszystkich, lecz łatwo ich objechać gdy zna się drogi. Chcę tylko dodać że wypadki z udziałem prawdziwych Tirów proporcjonalnie zdarzają się najrzadziej.
   .

Badania we Wrocławiu

Dostęp-nigdy nie byłem zbyt silny fizycznie:) Ale do WITD podobno wystarczy… jutro podpisuję umowę, a w niedzielę wyjeżdżam na kurs…
Pozdrawiam:)

Przykładowe psychotesty inspekcja transportu drogowego