Pod­czas roz­po­czę­tej 21 lu­te­go dru­giej tury przed­se­zo­no­wych te­stów For­mu­ły 1, Mer­ce­des przed­sta­wił to­po­wą od­mia­nę mo­de­lu SL – 63 AMG. Auto za­de­biu­to­wa­ło na torze w to­wa­rzy­stwie m.in. 7-krot­ne­go mi­strza świa­ta F1 – Mi­cha­ela Schu­ma­che­ra. Nowy Mer­ce­des SL R231 w od­mia­nie AMG otrzy­mał mniej­szą jed­nost­kę V8, która ma teraz po­jem­ność 5.5-li­tra, a nie jak wcze­śniej – 6.3. Dzię­ki po­dwój­ne­mu tur­bo­do­ła­do­wa­niu, sil­nik ten roz­wi­ja jed­nak więk­szą moc, która wy­no­si 536 KM (po­przed­nio 525 KM).

.