O czym chcesz poczytać na blogach?

Dokumenty

pi3

Tematy

Tematy są jednostkami samodzielnymi leksykalnie i składniowo, tzn. mogą samodzielnie stanowić hasło przedmiotowe.

Tematy dzielimy na:

- rzeczowe (ogólne) – wyrażane zwykle nazwa pospolita

- jednostkowe

- osobowe

- korporatywne

- tytułowe

- geograficzne

- formalne

Określniki

Określniki są wyrażeniami niesamodzielnymi składniowo, tzn. nie mogą samodzielnie stanowić hasła przedmiotowego. Są elementem dodawanym po temacie w celu doprecyzowania kontekstu, wskazania na aspekt, ujęcie, punkt widzenia, lokalizacji przedmiotu dokumentu w czasie i przestrzeni.

Określniki dzielimy na:

- określniki rzeczowe (treściowe, ogólne)

- ogólne - maja postać nazwy ogólnej, pospolitej;

- jednostkowe - maja postać nazwy jednostkowej.

- określniki geograficzne - lokalizują przedmiot dokumentu w przestrzeni (np.: nazwy części świata, nazwy państw, regionów transgranicznych, akwenów);

- określniki chronologiczne - wyrażane są cyframi arabskimi i lokalizują przedmiot dokumentu w czasie (np.: 19 w.; 1918-1939 r., 1944-1989 r., od 2001 r.);

Szyk określników w haśle przedmiotowym JHP.

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL

Księdzu Bonieckiemu
http://www.tvn24.pl/-1,1574242,0,1,ks-zaleski-odsyla-medal-ksiedzu-bonieckiemu,wiadomosc.html

Odpowiedz
 • Życiński: “Gazeta Polska” jak “Nie” Urbana
  http://miasta.gazeta.pl/lublin/1,35640,5979867,Zycinski___Gazeta_Polska__jak__Nie__Urbana.html

  - Opublikuję wszystkie dokumenty SB dotyczące mojej osoby. Ale najpierw niech użyją sobie prowokatorzy – stwierdził abp Józef Życiński nazywając tak “Gazetę Polską”.

  - Pragnę poinformować, że w przyszłości opublikuję wszystkie materiały dotyczące tych wydarzeń. Niech jeszcze trochę czasu upłynie, aby zaprezentowali swój styl prowokatorzy. Ci, którzy uciekają się do najbardziej prymitywnych metod, którzy dawali o sobie znać w ostatnie dni – oznajmił abp Józef Życiński w sobotniej audycji “Pasterski kwadrans” na antenie należącego do lubelskiej archidiecezji radia eR.

  Metropolita odniósł się w ten sposób do artykułu Leszka Misiaka pt..

 • SEJM

  Decyzje. Informacja kierowana do Szefa Służby Cywilnej, o czym mowa w art. 20 ust. 3, ani nie była wymagana żadnym dodatkowym zatwierdzaniem, ani tym bardziej popieraniem wniosku.

   Adnotacja Prezesa UP RP, Alicji A., może wskazywać na to, iż faktyczna treść pisma była inna niż ta, którą Cezary P. przedstawił w sądzie jako swoje umocowanie prawne. Mogłoby to oznaczać, iż w miejsce tekstu oryginalnego, który został usunięty, wstawiony został tekst obecnie prezentowany.

   - szata graficzna i nienaturalne przesunięcia w poszczególnych sekcjach układu pisma, co widać to szczególnie wyraźnie w części adresowej Urzędu, gdzie nastąpiły nienaturalne przesunięcia linii tekstu, jak również w części obejmującej zasadniczą treść pisma. W ten sposób zachowują się dokumenty, które są zeskanowane i dokonuje się w nich – w sposób nieumiejętny –.

  Zbigniew DULEWICZ - Onet.pl Blog

  Wykonawczego (jest nim wójt) była prawidłowa czy nie. Dokonuje tego w oparciu o analizę sprawozdania z wykonania budżetu, które składa wójt do 31 marca roku następnego po danym roku budżetowym.
  Po dokonaniu oceny wykonania budżetu, Rada Gminy udziela bądź nie absolutorium wójtowi gminy tzn. uznaje czy prowadzona przez niego działalność finansowa dotycząca realizacji budżetu była prawidłowa czy nie. Aby mogło być to możliwie radni muszą mieć dostęp do następujących dokumentów: sprawozdania z wykonania budżetu gminy, opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu, wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz opinii RIO dotyczącej tego wniosku. Wszystkie te dokumenty powinny być przedstawione na sesji przez przewodniczącego rady gminy i poddane pod dyskusje.
  Radni powinni, oprócz zapoznania się z powyższymi dokumentami, zbadać prawidłowość gospodarki finansowej, w zakresie dbałości o systematyczne gromadzenie dochodów, zwłaszcza z podatków i opłat lokalnych, pozyskiwania środków finansowych z dotacji i efektywnego ich wykorzystania, celowości wydatków i przestrzegania ich limitu, prawidłowości przeniesień wydatków, dysponowania rezerwami budżetowymi.

  I dopiero po dokonaniu tak wnikliwej oceny, Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Tak.