O czym chcesz poczytać na blogach?

Chrzest

Prawo Kanoniczne - informacje w jednym miejscu - Onet.pl Blog

Wieść życie uczciwe (KK nr 16).

Chrzest uwalnia ludzi od grzechu pierworodnego i grzechów uczynkowych tzn. tych wszystkich, które popełnił za swojego życia. Sprawia, że konkretny człowiek prócz miana dziecka swoich rodziców nabywa prawo nazywania się "dzieckiem Bożym" oraz wszystkie związane z tym przywileje i obowiązki. Włącza ich tym samym do Kościoła i tu, jak mówi Sobór: ... dzięki otrzymanemu znamieniu przeznaczeni są do uczestnictwa w kulcie religii chrześcijańskiej, i odrodzeni jako synowie Boży, zobowiązani są wyznawać przed ludźmi wiarę, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła (KK nr 11).

Aby chrzest był ważny, kandydat musi zostać obmyty w cieczy, która nie budzi u nikogo wątpliwości co do tego, że jest wodą, a także dokonujący tej czynności, posiadający intencję czynienia tego co czyni Kościół, musi wypowiedzieć poprawnie formułę sakramentalną: N., ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Jako podsumowanie próby odpowiedzi na pytanie: co nam daje chrzest?, celowym będzie przytoczenie słów Katechizmu: Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które.

Prawo Kanoniczne – zbiór artykułów

Jest ważnie udzielony jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem określonej formy słownej i nie może być powtarzany (por. kan. 845 §1, kan. 849). To znaczy, że jeśli został udzielony ważnie, każde kolejne udzielanie tego sakramentu będzie się ograniczało jedynie do ceremonii zewnętrznej, która nie wywoła skutków wewnętrznych.

Niestety nie zawsze można uzyskać pewność co do tego czy chrzest był udzielony ważnie, a niekiedy nawet, czy w ogóle był udzielony. W obliczu takiej niepewności należy dokonać starannego dochodzenia, które usunęłoby powstałą wątpliwość. Jeśli uda się nabrać pewności, że chrzest był ważnie udzielony, osoba taka jest członkiem Kościoła i może przyjmować kolejne sakramenty. Jeśli natomiast, po przeprowadzeniu starannego dochodzenia, pozostała roztropna wątpliwość, czy chrzest został ważnie udzielony, należy go udzielić warunkowo (por. kan. 845 §2, kan. 869 §1).

Określenie “warunkowo” ma za zadanie jedynie uświadomić zainteresowanym, że jeśli dana osoba była już ważnie ochrzczona, to zastosowany obrzęd chrztu nie zawiera żadnej “treści”, nie niesie z sobą żadnych skutków sakramentalnych. Możnaby powiedzieć, że jest “pustą”, niepotrzebną ceremonią. Jeśli.

Kandydaci - Rok II - Onet.pl Blog

"w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" (Dz 1,8).

Apostołowie udzielali Ducha Świętego tym, którzy uwierzyli w Chrystusa i przyjęli chrzest: "Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8,14-17). W Efezie zaś Paweł przemawiał "do ludu aby uwierzyli.. w Jezusa... Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce. Duch Święty zstąpił na nich" (Dz 19,4-6). Zdania te przedstawiają pierwotny sposób udzielania sakramentu bierzmowania. Wszystkim tym mianowicie, którzy pod wpływem nauczania apostolskiego uwierzyli w Chrystusa, udzielano najpierw chrztu, a następnie bierzmowano. Chrzest i bierzmowanie, to dwa odrębne sakramenty. Stanowią one dwa kolejne etapy wprowadzania ludzi w życie Kościoła.

Tradycja

Biblijny obrzęd sakramentu bierzmowania był zatem krótki. Składał się z modlitwy i włożenia rąk. Do tego istotnego obrzędu Tradycja w III wieku.

rafix blog

I złożył Mu w darze swe życie w ofierze.  Módlmy się o to. Dziś jak byłem na Eucharystii to ksiądz mówił w homilii o kolejnym problemie prócz ateizacji. O kulcie bożków. Jak bardzo ten kult jest rozpowszechniony. Egoizm, pieniądze, samochody, seks, sukces za wszelką cenę, chwilowa radość. To nie daje szczęścia. W tym wszystkim nie ma miejsca dla Boga, który przecież jest nadzieją i miłością.

 

Maryjo, pokaż nam na nowo Dzieciątko Jezus.


skomentuj (0)
2008-01-13 15:48:33 >> Chrzest

Niedziela Chrztu Pańskiego, Rok A

Mt 3.13-17

  

W dzisiejszą niedzielę Kościół czci tajemnicę Chrztu Chrystusa. Można zapytać w ten sposób: jeżeli Chrystus nie miał żadnego grzechu i był Synem Bożym to po co Mu był Chrzest?. Pierwszym z powodów było.

PAN NADCHODZI

benpo powiedział/a

Możesz mieć dar prorokowania możesz mówić językami i je wykładać, możesz mieć dar uzdrawiania itd. a mimo to możesz być zgubionym grzesznikiem idącym do piekła. Czyż Pan nie powiedział tym co Mu mówili: Panie Panie Czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? czy nie uzdrawialiśmy w Imieniu Twoim, nie wyganialiśmy djabłów, nie mówiliśmy językami?.A co Pan im powiedział ?: idżcie ode Mnie precz którzy czynicie nieprawość. Kąkol obok pszenicy może tak samo się radować gdy spadnie deszcz Ducha Świętego, oboje mogą się radować, ale czy to kąkolowi pomoże?.Jeśli ktoś jest pszenicą to opuści te denominacyjne pęczki kąkolu i innych chwastów.

Odpowiedz
  • benpo powiedział/a

    Krystianie, Daniel Ł. przyjął chrzest w imię Pana Jezusa Chrystusa a ty? Nawet jak mówisz językami a lekceważysz sobie to co.

prawo-kanoniczne.blog

Nie wolno nikomu bez odpowiedniego zezwolenia udzielać chrztu na obcym terytorium, nawet swoim podwładnym (kan. 862 KPK).

Gdy zastosowano skrócony obrzęd chrztu, bywa tak w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia, a więc szafarz, opuszczając inne obrzędy, polał jedynie głowę dziecka wodą i wypowiedział formułę chrzcielną, dziecko jest ważnie ochrzczone. W wypadku wczesnej śmierci staje bez grzechu przed Bogiem.

Jeśli natomiast minęło zagrożenie utraty życia i dziecko zaczyna prawidłowo się rozwijać, Kościół pragnie przyjąć je w sposób uroczysty do swojej Wspólnoty. W tym celu rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem przybywają do świątyni, najlepiej Kościoła parafialnego, gdzie w imieniu Wspólnoty wita ich duszpasterz. Na wstępie wyraża on uznanie za to, że nie zwlekano z udzieleniem chrztu temu dziecku i dziękując Bogu, daje wyraz radości z tego, że odzyskało zdrowie. Następnie wśród modlitw przewidzianych w liturgii obrzędu przyjęcia dziecka, namaszcza je Krzyżmem św., nakłada białą szatę, wręcza zapaloną świecę i udziela błogosławieństwa.

Tak samo postępuje się wtedy, gdy z jakiś innych powodów zastosowano skrócony obrzęd chrztu. Np. wojny, prześladowania, niezgody między rodzicami, co nie.

Młodzieżowy Ruch Rycerstwa Niepokalanej w Grudusku

piątek, 15 stycznia 2010

Święto Chrztu Pańskiego

Pierwsza niedziela przypadająca po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) jest w liturgii Kościoła obchodzona jako święto Chrztu Pańskiego i kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

Jezus przyjął w Jordanie chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Nie był to oczywiście sakrament chrztu jaki ustanowił później w swoim Kościele Syn Boży. Chrzest Janowy był "z wody", a sam Jezus "chrzcił Duchem Świętym". Chrzest, którego dokonywał w Jordanie prorok był symbolicznym aktem pokuty i pragnienia oczyszczenia duchowego. Był więc znakiem przygotowania czy nawet gotowości do pełnego przyjęcia łaski Bożej, która przychodzi wraz ze Zbawicielem.

Na różny sposoby można interpretować fakt przyjęcia chrztu Janowego przez Jezusa. Syn Boży nie potrzebował pokuty ani odpuszczenia grzechów,.