O czym chcesz poczytać na blogach?

Aktywa

Grzegorz Michalski | http://michalskig.ue.wroc.pl/

Do Państwa potrzeb.

Opis szkolenia

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:

zarządzania środkami pieniężnymi, doboru właściwego modelu zarządzania gotówką w zależności od sytuacji (min. model Baumola-Alaisa-Tobina, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a, itp.),

oceniania przyszłych potrzeb gotówkowych i dodatkowych niezbędnych środków z wykorzystaniem preliminowania środków pieniężnych

szacowania wolnych przepływów pieniężnych,

brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności w decyzjach związanych z doborem strategii zarządzania płynnymi aktywami,

doboru strategii inwestowania w aktywa płynne w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa,

doboru najodpowiedniejszej strategii finansowania aktywów płynnych w zależności od charakterystyk biznesu,

odpowiedniej wyceny decyzji w zakresie polityki kredytu kupieckiego i zarządzania należnościami – metoda pośrednia i bezpośrednia (uproszczona i przyrostowa),

najlepszego z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa zarządzania zapasami materiałów i surowców do produkcji, zapasów produkcji w toku, zapasów wyrobów gotowych, z uwzględnieniem metody ABC, modeli EOQ i VBEOQ, modeli POQ i.

Inwestycja24 Blog – najlepsza inwestycja

Jego częścią) (licencjonowanego doradcy inwestycyjnego) jest inwestowanie powierzonych mu pieniędzy w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu. Najczęściej w każdej firmie zarządzającej pieniędzmi (towarzystwo funduszy inwestycyjnych – TFI) pracują analitycy oraz kilku zarządzających (minimalną liczbę licencjonowanych doradców zatrudnionych w Towarzystwie określa ustawa o funduszach inwestycyjnych). Istotny jest także fakt, że Fundusz Inwestycyjny i TFI, które nim zarządza, mają oddzielne osobowości prawne. Skutkuje to tym, że w razie problemów finansowych spółki TFI aktywa zgromadzone w funduszach nie wchodzą w skład masy upadłościowej TFI (podobnie zresztą w odniesieniu do banku depozytariusza). A więc aktywa uczestników funduszu są bardzo bezpieczne i mają przypisane tylko ryzyko inwestycyjne (pełną listę ryzyk związanych z inwestowaniem w konkretny fundusz – zgodnie z prawem – fundusz prezentuje w prospekcie informacyjnym.

W przypadku lokat bankowych (bądź innych wehikułów oferowanych przez banki, doradców finansowych) sytuacja jest inna: powierzone środki są obracane we własnym imieniu przez bank i ewentualnie wchodzą w masę upadłościową banku (w przypadku jego.

Fabryka pączków

Że obywatelka X zgromadziła na „swoim koncie emerytalnym” 100.000 zł, otrzyma co miesiąc emeryturę z ZUS w wysokości aż … 369 zł. (100.000 zł / 271 dni). Z kokosów to może ona co najwyżej zakosztować Bounty…

Idźmy dalej. Resort chce, by przyszły emeryt nie miał możliwości wyboru, jakie świadczenie chce otrzymać po przejściu na emeryturę. Tylko ZUS ma wypłacać nam dożywotnią emeryturę. FEK w założeniu oczywiście ma inwestować aktywa naszego emeryta, ale powierzanie zarządzania aktywami instytucjom zależnym od rządu może służyć realizacji decyzji inwestycyjnych nieoptymalnych z punktu widzenia interesów emerytów. W praktyce instytucja taka może inwestować w te lokaty, na których zależy rządowi, a nie te, które przyniosą największe korzyści świadczeniobiorcom. Zupełnie jak w tym przysłowiuCo wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie”. Co więcej, według planów misterstwa, brak możliwości wyboru co do losu naszych pieniędzy sprawia, że aktywa pobierającego emeryturę po jego śmierci przepadają - rodzina.

Memekgue Blog

PKO BP

Aktywa otwartych funduszy emerytalnych wzrosły w marcu o 3,1 mld zł (wzrost o 1,3 proc.) do poziomu 237,9 mld zł - poinformowały w raporcie Analizy Online. Od początku 2012 roku wartość środków zgromadzonych na kontach emerytalnych wzrosła o 13,2 mld zł, czyli o 5,9 proc.
"Marcowa, relatywnie wysoka dynamika wzrostu aktywów OFE to w największym stopniu efekt >powrotu< środków transferowych, o które na koniec lutego, w wyniku stosowanego systemu rozliczeń, zostały pomniejszone aktywa netto funduszy. Bez tej operacji wartość środków zgromadzonych na kontach emerytalnych w lutym byłaby o 1,8 mld zł wyższa" - napisano. Kolejnymi ważnymi czynnikami wzrostu były napływ nowych środków oraz wzrost wartości lokat.

"Okazuje się, że decydującą rolę odegrał tym razem przelew środków z ZUS, którego wartość w marcu wyniosła aż 1,2 mld zł. Z kolei wynik z zarządzania ukształtował się na poziomie 0,2 mld zł" - podkreślają autorzy raportu.

W marcu 13 OFE odnotowało wzrost wartości aktywów. Najwyższą dynamikę wzrostu, wynoszącą 5,1 proc., wykazał PKO BP Bankowy.

Blog Anny Pfützner-Kopcińskiej

Stratę.

A moim zdaniem

to całkowicie błędne podejście! Gdyż z góry zakłada, że mamy inwestować w to na czym się często nie znamy, tylko po to, że być może się uda. Dodatkowo “zachęca” do przyjęcia postawy biernej i “świadomego ponoszenia strat” w jednej inwestycji, … bo przecież może na innej zarobimy. I coś takiego często nazywa się dywersyfikacją.”

Skuteczne inwestowanie to jak systematyczny trening przygotowujący do olimpiady. Jeśli nie znamy   rynku, to nie ma sensu inwestować po omacku w różne, jednakowo nieznane nam aktywa. Trzeba starać się dowiedzieć jak najwięcej o tymże rynku i inwestować w aktywa, które poznamy. Wybrać najlepszy sposób i kontrolować wartość inwestycji. Maksymalizować zyski nie godząc się na straty.
Oczywiście, inwestorzy stosują dywersyfikację, ale robią to zupełnie inaczej niż zaleca się czasem niedoświadczonym Klientom.

“Dywersyfikacja ma sens tylko wtedy, gdy:
Po pierwsze: znamy się na tych różnych inwestycjach

Po drugie: na każdej z tych inwestycji staramy się zarabiać i tej inwestycji pilnujemy